บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาการคำนวณ ม.2 รหัสวิชา ว22109

            บทเรียนออนไลน์ที่ได้จัดทำขึ้นนี้ เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาการคำนวณ (Computing science) ซึ่งเป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) มีความพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information literacy)

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                        ในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม     
ตัวชี้วัด
ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง
ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
ม.2/3 อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานขอระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื่องต้น
ม.2/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน

สาระการเรียนรู้แกนกลาง


      📚 แนวคิดเชิงคำนวณ
      📚 การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณ
      📚 ตัวอย่างปัญหา เช่น การเข้าแถวตามลำดับความสูงให้เร็วที่สุด จัดเรียงเลื้อผ้าให้หาง่ายที่สุด
     
      📖 ตัวดำเนินการบูลีน
      📖 ฟังก์ชัน
      📖 การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะและฟังก์ชัน
      📖 การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อแก้ปัญหาอาจใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ
      📖 การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      📖 ซอฟต์แวร์ที่ใช้การเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, python, java, c
     
      📺 องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
      📺 เทคโนโลยีการสื่อสาร
      📺 การประยุกต์ใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น

      💡 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยเลือกแนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น แจ้งรายงานผู้เกี่ยวข้อง ป้องกันการเข้ามาของข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ไม่ตอบโต้ ไม่เผยแพร่
      💡 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น กระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล
      💡 การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน
      💡 การกำหนดสิทธิการใช้ข้อมูล

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาแนวคิคเชิงนามธรรม  การคัดเลือกคุณลักษณะที่จําเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลําลองและผังงาน  การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ  เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตร์  การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  การประมวลผลข้อมูล  การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจซอฟต์แวรและบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล  แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย  การจัดการอัตลักษณ การพิจารณาความเหมาะสมของเนือหา  ข้อตกลงและข้อกําหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล นําแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

หน่วยการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ IPST Project 14 : สสวท.

แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์